Objednatel/zákazník
Zákazník

Zákazníkem jsou obvykle právnické osoby, ojediněle pak OSVČ, nebo Fyzické osoby. U zákazníka jsou zpracovávány zejména fakturační údaje nezbytné pro splnění smlouvy.
Pro zpracování osobních údajů zákazníků OSVČ a Fyzická osoba viz část Objednatel.

Objednatel

Objednatel je fyzická osoba, zprostředkující komunikaci mezi zákazníkem a správcem při objednání (uzavření smlouvy) a realizaci služby.

Osobní údaje objednatele

 • Jméno a příjmení
 • Titul
 • Email (obvykle firemní, kontaktní)
 • Telefon (obvykle firemní, kontaktní)
 • Adresa (obvykle firemní, kontaktní)

Účely zpracování

 • Komunikace v rámci obchodního vztahu
 • Potvrzení objednávky
 • Zaslání účetních dokladů (pokud není definováno jinak)
 • Pokud nejsou osobní údaje účastníků známé, nebo je uplatněn článek 20
  • Zaslání Pozvánek na kurz
  • Zaslání informací o změnách (nemoc lektora, atd.)
Popis operací a účelů zpracování

Operace a účely zpracování osobních údajů objednatele, vychází z obchodního vztahu. Objednatel je obvykle registrovaný uživatel eShopu. Po registraci v eShopu jsou mu v souladu s články 12, 13 a 14 sděleny příslušné informace a zároveň je informován o možnosti správy svých osobní údajů v uživatelském profilu eShopu dle článků 15 až 22.
Svá práva dle článků 15 až 22, může objednatel uplatňovat rovněž osobně, nebo elektroniky na klientském servisu. 
Osobní údaje objednatele jsou, v souladu s platným právnimi předpisy o archivaci daňových dokladů, uchovány bez úmyslu dalšího zpracování po dobu 10 let od poslední objednávky. Po uplynutí doby jsou osobní údaje objednatele zapomenuty.

  Účastník kurzu

Účastníkem kurzu je fyzická osoba, které je poskytnuta objednaná služba (kurz). Kurzy se obvykle konají v prostorách Počítačových škol Správce.

Osobní údaje účastníka

 • Jméno, příjmení
 • Titul
 • Email (obvykle firemní, kontaktní)
 • Telefon (obvykle firemní, kontaktní)
 • Adresa (obvykle firemní, kontaktní)

Účely zpracování

 • Zaslání pozvánky na kurz
 • Zaslání informací o změnách (nemoc lektora, atd.)
 • Zabezpečení materiálů a přístupů (pokud to kurz vyžaduje)
 • Vystavení certifikátu o absolvování kurzu
 • Hodnocení kurzu
Popis operací a účelů zpracování

Osobní údaje účastníka, v podobě jména a emailu, jsou oprávněným zájmem správce za účelem organizace a realizace objednané služby (kurzu) v nejvyšší možné kvalitě.

Osobní údaje účastníka kurzu poskytuje objednatel kurzu v rámci objednávkového procesu. Na základě takto získaných osobních údajů účastníka, je po potvrzení objednávky (uzavření smlouvy), účastníkovi elektronickou formou zaslána pozvánka na kurz. Spolu s pozvánkou účastník obdrží informace dle článku 14 a je informován o možnosti správy svých osobní údajů v průběhu kurzu dle článků 15 až 22.Uplatní-li zákazník/objednatel právo dle článku 23, jsou použity smyšlené, nebo prázdné osobní údaje účastníka kurzu.

V případě, že daný kurz vyžaduje, k objednání materiálu ke kurzu, nebo zabezpečení přístupu například do cloudových služeb, mohou být Osobní údaje účastníka předány do třetí země, nebo mezinárodní organizaci, která danou službu poskytuje.

V den zahájení a po dobu trvání kurzu jsou osobní údaje účastníka, za účelem snazší orientace v prostorách Počítačové školy, zobrazeny v navigačním systému. Zobrazení svých osobních údajů v navigačním systému může účastník zamezit kdykoliv v průběhu kurzu.
Po spuštění PC v učebně a přihlášení se do OS, je účastníkovi automaticky zpuštěna ePresence, která mu umožní správu jeho osobních údajů dle článků 15 až 22. ePresenci má účastník k dispozici v průběhu celého kurzu.

Na konci kurzu je účastníkovi kurzu na jeho jméno vystaven certifikát o absolvování kurzu s unikátním číslem, přičemž jsou jeho osobní údaje uzamčené vůči změnám. Právo na opravu dle článku 16, může účastník uplatnit prostřednictvím klientského servisu.

Osobní údaje účastníka kurzu jsou uchovány bez úmyslu dalšího zpracování, na základě obchodních podmínek (Garance získaných znalostí) po dobu 12 měsíců. Poté jsou osobní údaje účastníka zapomenuty.

Udělí-li účastník souhlas dle článku 7, mohou být jeho osobní údaje zapomenuty až po ukončení doby poskytnutého souhlasu, nebo účelu souhlasu.

Svá práva dle článků 15 až 22, může účastník kurzu po ukončení kurzu nadále uplatňovat osobně, nebo elektroniky na klientském servisu. 

Součástí kurzu je hodnocení kurzu, ve kterém může účastník vyjádřit svou spokojenost s kvalitou poskytované služby. Hodnocení kurzu je po ukončení kurzu zpracováno klientským servisem s ohledem zejména na negativní bodové a slovní hodnocení. Tato zjištění jsou postupovány anonymně příslušným oddělením. Hodnocení, dle obchodních podmínek, může být na vyžádání poskytnuto objednateli/zaměstnavateli, nebo použito jako podklad při reklamaci.

  Účastník certifikačního zkoušky

Autorizované testovací centrum je Správcem provozováno na základě smlouvy a za podmínek stanovených daným poskytovatelem certifikačních zkoušek. Jednou ze základních podmínek je certifikovaný administrátor, který má autorizaci na správu testovacího centra, včetně zabezpečení organizace a průběhu certifikační zkoušky z pohledu účastníka certifikační zkoušky.

Zájemce o absolvování certifikační zkoušky, musí být obvykle registrován u poskytovatele certifikační zkoušky, aby získal ID nutné pro objednání certifikační zkoušky a identifikaci administrátorem certifikačního centra.

Objednáním vybrané certifikační zkoušky u poskytovatele dané certifikační zkoušky jsou rezervovány zdroje v testovacím centru Správce.

Administrátor testovacího centra vystupuje v roli příjemce, jelikož veškeré osobní údaje účastníka spravuje poskytovatel certifikační zkoušky. Administrátor certifikačního centra, dle smluvních pokynů poskytovatele, ověří totožnost účastníka a obeznámí jej s podmínkami a průběhem certifikační zkoušky. Souhlas podmínkami certifikační zkoušky účastník stvrdí svým podpisem.

Po ukončení certifikační zkoušky, proběhne, na straně poskytovatele, vyhodnocení. Výsledek v papírové formě předá certifikovaný administrátor účastníkovi.

Jelikož v tomto případě Správce vystupuje v roli příjemce, osobní údaje účastníka certifikační zkoušky neuchovává.

  Student studijního portálu

Studentem Studijního Portálu je fyzická osoba, které je poskytnut přístup k online studiu nakoupené služby (elearning kurzu).

Osobní údaje Studenta Studijního Portálu

 • Jméno a příjmení
 • Titul
 • Email

Účely zpracování

 • Vytvoření profilu ve Studijním Portálu
 • Aktivace vybraného produktu
 • Zaslání přístupových informací
 • Vystavení certifikátu 

Popis operací a účelů zpracování

Jednotlivec, nákupem online elearning kurzu obdrží licenci, jejíž aktivací získává přístup v roli „Student“ do Studijního Portálu, ve kterém probíhá studium zakoupeného kurzu.

Při aktivací zakoupené licence pro jednotlivce, jsou vyžadovány osobní údaje, v podobě jméno a email, za účelem vytvoření profilu Studenta ve Studijním Portálu. Po vytvoření profilu je Studentovi zaslán uvítací email obsahující základní pokyny k přístupu do Studijního Portálu. Součásti emailu jsou rovněž informace dle článku 12, 13 a 14 a článků 15 až 22 o možnosti správy svých osobní údajů v profilu Studenta Studijního Portálu.

Svá práva dle článků 15 až 22, může Student Studijního Portálu uplatňovat rovněž osobně, nebo elektroniky u manažera Studijního Portálu.

Součásti online kurzu je závěrečný test. Na základě úspěšného absolvování závěrečného testu, je Studentovi vystaven certifikát o úspěšném absolvování kurzu. Certifikát je dostupný ke stažení v profilu Studenta na Studijním Portálu.

Osobní údaje Studenta Studijního Portálu, v podobě jména a emailu, jsou oprávněným zájmem správce za účelem organizace a zabezpečení zakoupené služby v nejvyšší možné kvalitě.

Osobní údaje Studenta Studijního portálu jsou správcem uchovány bez úmyslu dalšího zpracování po dobu 1 rok od deaktivaci profilu Studentem. Po uplynutí doby jsou osobní údaje zapomenuty.

  Člen IT Klubu

IT Klub je eShop, primárně zaměřen na fyzické osoby (zákazník), umožňující nákup zboží dle katalogu. Registrací a udělením souhlasu s podmínkami členství v IT Klubu, je možné získat další výhody při nákupu jak v eShop IT klubu, tak u partnerů IT Klubu.

Osobní údaje člena IT Klubu

 • Jméno a příjmení
 • Email
 • Telefon
 • Fakturační údaje a adresa
 • Dodací adresa
 • Číslo Člena IT Klubu

Účely zpracování

 • Zpracování objednávky
 • Odeslání zboží
 • Připsání IT Bodů
 • Vystavení členské karty
Popis operací a účelů zpracování

Registrovaným uživatelům, kteří jsou zároveň účastníkem kurzu, je na základě uděleného souhlasu, umožněn nákup zboží, kromě peněžní měny, také za IT Body. Zároveň jim je vystavena karta Člena IT Klubu, umožňující čerpat výhody u partnerů IT Klubu.

IT Body jsou připisovány, pouze registrovaným Členům IT Klubu, na základě absolvování vybrané skupiny kurzů s definovaným počtem IT Bodů.

Připsání IT Bodů na konto Člena IT Klubu probíhá na základě elektronického formuláře a autorizačního emailu.
V rámci žádosti Člen IT Klubu zadá email adresu, se kterou byl veden jako účastník kurzu a kód absolvovaného kurzu, za který požaduje připsat IT Body.
Na uvedenou emailovou adresu účastníka kurzu je zaslán autorizační email.
Jeho potvrzením, je na straně Správce ověřen nárok a na konto Člena IT Klubu připsán definovaný počet IT Bodů za absolvování daného kurzu.

Operace a účely zpracování osobních údajů zákazníka/člena IT Klubu, vychází z obchodního vztahu. Zákazníkovi/členovi IT Klubu po registraci v eShopu jsou v souladu s články 12, 13 a 14 sděleny příslušné informace a zároveň je informován o možnosti správy svých osobní údajů v uživatelském profilu eShopu dle článků 15 až 22.

Svá práva dle článků 15 až 22, může zákazník/člen IT Klubu uplatňovat rovněž osobně, nebo elektroniky na u manažera IT Klub eShopu. 

Osobní údaje zákazník/člen IT Klubu jsou po deaktivaci profilu ze strany zákazníka/člena IT Klubu uchovány bez úmyslu dalšího zpracování po dobu 2 roky od poslední objednávky z důvodu reklamace zboží. Po uplynutí doby jsou osobní údaje zapomenuty.

V případě úhrady zboží peněžní měnou jsou osobní údaje, v souladu s platnými prívními předpisy o archivaci daňových dokladů, uchovány 10 let.

  Společní správci
GOPAS, a.s. a GOPAS SR, a.s. jsou společní správci

Společnost GOPAS, a.s. se sídlem Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10, IČ: 63911035, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7753 a její dceřiná společnost GOPAS SR, a.s. se sídlem Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava, IČ: 35881674, zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddíl Sa, vložka 3308/B (dále jednotlivě jen „Správce“), v souvislosti s Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“) článkem 26, společným ujednáním stanovili svůj rovnocenný podíly na odpovědnosti za plnění povinností společných správců osobních údajů.

Obě společnosti mají zavedeny jednotné procesy pro účely zpracování osobních údajů a sdílejí společné technické a programové prostředky pro výkon práv subjektů údajů, které se mohou lišit pouze v jazyku poskytovaných informací. V souladu a Nařízením informace, poskytované subjektům údajů v souladu články 7, 13 a 14, obsahují i informace o společných správcích a jejich rovnoprávné postavení vůči výkonu práv subjektu údajů.

Subjekt údajů může svá práva bez omezení vykonávat u kteréhokoliv ze společných správců.

  Zabezpečení

S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob, jež s sebou zpracování nese, zavedl Správce jak v době určení prostředků pro zpracování, tak v době zpracování samotného vhodná technická a organizační opatření, jejichž účelem je provádět zásady ochrany údajů účinným způsobem a začlenil do zpracování nezbytné záruky, pro splnění požadavků Nařízení na zabezpečení zpracovaní Osobních údajů a výkonu práv Subjektů údajů.

Mezi taková technická a organizační opatření patří zejména:

 • Zpracování pouze nezbytných Osobních údajů transparentním způsobem pro jasně a srozumitelně stanovený účel, stanovenými prostředky, stanoveným způsobem, a pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování;
 • Informování Subjektů údajů o účelech zpracování Osobních údajů a o jejich právech souvisejících se zpracováním;
 • Zajištění, aby jakákoliv fyzická osoba jednající z pověření Správce, která má přístup k Osobním údajům, měla udělen přístup k Osobním údajům pouze v té míře, v jaké je potřebuje znát, aby podléhala smluvní nebo statutární povinnosti zachování mlčenlivosti a aby zpracovávala Osobní údaje pouze v souladu se stanoveným účelem zpracování;
 • V případech, kdy Správce provede dílčí zadání zpracování Osobních údajů, provede tak na základě smlouvy s Dílčím zpracovatelem, která ukládá přinejmenším stejnou úroveň zabezpečení zpracování Osobních údajů a výkonu práv Subjektů údajů, jako jsou ty, které přijal Správce;
 • Zavedení technických a organizačních opatření pro zpracování Osobních údajů, aby byla zajištěna úroveň zabezpečení odpovídající povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob;
 • Zajištění neustálé důvěrnosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systému a služeb zpracování včetně možnosti obnovit dostupnost Osobních údajů a přístup k nim včas v případě fyzických či technických incidentů;
 • Proces pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování Osobních údajů a výkonu práv Subjektů údajů.
  PRIVAT Studijní Portál

Platforma PRIVAT Studijní Portál je poskytována korporátním zákazníkům na základě smlouvy. Součástí smlouvy jsou, mimo jiné, parametry PRIVAT Studijního Portálu, včetně údajů „Manažera portálu“ a ujednání o vymezení odpovědnosti vůči Subjektům údajů mezi Správcem (zákazníkem) a Zpracovatelem (GOPAS).

Po vytvoření PRIVAT Studijní Portál, jsou „naskladněny“ nakoupené produkty a uživatelské licence. Zároveň je vytvořen profil Manažera portálu. Zákazník si, prostřednictvím svého Manažera portálu, sám spravuje své studenty a přiděluje jim licence k jednotlivým nakoupeným online kurzům.

Zpracovatel (GOPAS) pro Správce (zákazník) zabezpečuje technické prostředky a support platformy PRIVAT Studijního Portálu.

Manažer PRIVAT Studijního Portálu

Osobní údaje Manažera Studijního Portálu, v podobě jméno a email, jsou oprávněným zájmem správce za účelem zřízení administrátorského přístupu zákazníka k PRIVAT Studijnímu Portálu. Manažer Portálu je zároveň styčnou osobou při řešení problémů.

Po vytvoření profilu je Manažerovi Portálu zaslán uvítací email obsahující základní pokyny k přístupu do PRIVAT Studijního Portálu. Součásti emailu jsou rovněž informace dle článku 12, 13 a 14 a článků 15 až 22 o možnosti správy svých osobní údajů v profilu Manažera PRIVAT Studijního Portálu.

Svá práva dle článků 15 až 22, může Manažer PRIVAT Studijního Portálu uplatňovat rovněž osobně, nebo elektroniky u GLOBAL Administrátora Studijních Portálů. 

Student PRIVAT Studijního Portálu

Studenty PRIVAT Studijního Portálu spravuje Správce (zákazník) sám, prostřednictvím jim pověřeného Manažera Portálu.

PRIVAT Studijní Portál pro Studenty zákazníka poskytuje stejné mechanizmy jako Studijní Portál, pouze v uzavřeném prostoru daného Správce (zákazníka). Viz část Student Studijního Portálu.

  Registrace eShop uživatele

Provozovatelé eShopu GOPAS, a.s. se sídlem Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10, IČ 63911035 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7753 a GOPAS SR, a.s. se sídlem Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava, IČ 35881674, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sa, vložka 3308/B jakožto Společní správci (dále jednotlivě jen „Správce“) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje své zákazníky (dále jednotlivě jen „Subjekt údajů”) o tom, že:

 • Osobní údaje Subjektu údajů, které budou Správci odevzdány při odeslání objednávky, budou zpracovány za účelem uzavření kupní smlouvy a jejího následného plnění, a to včetně vyřizování případných nároků Subjektu údajů z vadného plnění. Právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektu údajů je tedy plnění kupní smlouvy založené objednávkou Subjektu údajů, a současně také plnění zákonných povinností Správce dle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením účetnictví.
 • Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů Správci je identifikace smluvních stran nezbytná pro uzavření a plnění kupní smlouvy, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné.
 • Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány po dobu, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, minimálně tedy po dobu 5 let dle zákona o účetnictví nebo po dobu 10 let dle zákona o DPH.
 • Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení.
 • Osobní údaje Subjektu údajů mohou být pro účely řádného vyřízení objednávky poskytnuty Zpracovateli (dodavateli) zvolenému Subjektem údajů, a dále osobám, které Správci poskytují právní a účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy.
 • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.
 • Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

Důležité pojmy

Subjekt údajů

Účastníci/Studenti jsou subjekty údajů, protože je můžeme (ne)přímo identifikovat pomocí osobních údajů.

Osobní údaj

Informace spojená se subjektem údajů. Může to být jméno, e-mail, telefon, historie absolvovaných kurzů.

Zpracování údajů

Akce, které správce nebo zpracovatel provádějí s osobními údaji, a to zcela nebo částečně automatizovaně (shromažďování, nahrávání, organizování, ukládání a vymazávání).