Objednávateľ/zákazník
Zákazník

Zákazníkom sú zvyčajne právnické osoby, ojedinele potom SZČO, alebo Fyzické osoby. U zákazníka sú spracúvané najmä fakturačné údaje nevyhnutné pre splnenie zmluvy.
Pre spracúvanie osobných údajov zákazníkov SZČO a Fyzickej osoby viď časť Objednávateľ.

Objednávateľ

Objednávateľ je fyzická osoba, sprostredkujúca komunikáciu medzi zákazníkom a prevádzkovateľom pri objednaní (uzatvorení zmluvy) a realizácii služby.

Osobné údaje objednávateľa

 • Meno a priezvisko
 • Titul
 • Email (zvyčajne firemný, kontaktný)
 • Telefón (zvyčajne firemný, kontaktný)
 • Adresa (zvyčajne firemná, kontaktná)

Účely spracúvania

 • Komunikácia v rámci obchodného vzťahu
 • Potvrdenie objednávky
 • Zaslanie účtovných dokladov (ak nie je uvedené inak)
 • Ak nie sú osobné údaje účastníkov známe, alebo je uplatnený článok 20
  • Zaslanie Pozvánok na kurz
  • Zaslanie informácií o zmenách (choroba lektora, atď.)
Popis operácií a účelov spracúvania

Operácie a účely spracúvania osobných údajov objednávateľa, vychádzajú z obchodného vzťahu. Objednávateľ je zvyčajne registrovaný užívateľ eShopu. Po registrácií v eShope sú mu v súladu s článkami 12, 13 a 14 poskytnuté príslušné informácie a zároveň je informovaný o možnosti správy svojich osobných údajov v užívateľskom profile eShopu podľa článkov 15 až 22.
Svoje práva podľa článkov 15 až 22, môže objednávateľ uplatňovať osobne, alebo elektroniky na klientskom servise.
Osobné údaje objednávateľa sú, v súlade s platnými právnymi predpismi o archivácii daňových dokladov, uchovávané bez úmyslu ďalšieho spracúvanie po dobu 10 rokov od poslednej objednávky. Po uplynutí doby sú osobné údaje objednávateľa zabudnuté.

  Účastník kurzu

Účastníkom kurzu je fyzická osoba, ktorej je poskytnutá objednaná služba (kurz). Kurzy sa zvyčajne konajú v priestoroch Počítačových škôl Prevádzkovateľa.

Osobné údaje účastníka

 • Meno, priezvisko
 • Titul
 • Email (zvyčajne firemný, kontaktný)
 • Telefón (zvyčajne firemný, kontaktný)
 • Adresa (zvyčajne firemná, kontaktná)

Účely spracúvania

 • Zaslanie pozvánky na kurz
 • Zaslanie informácií o zmenách (choroba lektora, atď.)
 • Zabezpečenie materiálov a prístupov (ak to kurz vyžaduje)
 • Vystavenie certifikátu o absolvovaní kurzu
 • Hodnotenie kurzu
Popis operácií a účelov spracúvania

Osobné údaje účastníka, v podobe mena a emailu, sú oprávneným záujmom správcu za účelom organizácie a realizácie objednanej služby (kurzu) v najvyššej možnej kvalite.

Osobné údaje účastníka kurzu poskytuje objednávateľ kurzu v rámci objednávkového procesu. Na základe takto získaných osobných údajov účastníka, je po potvrdení objednávky (uzatvorenia zmluvy), účastníkovi elektronickou formou zaslaná pozvánka na kurz. Spolu s pozvánkou účastník obdrží informácie podľa článku 14 a je informovaný o možnosti správy svojich osobných údajov v priebehu kurzu podľa článkov 15 až 22. Ak si zákazník/objednávateľ uplatní právo podľa článku 23, sú použité fiktívne, alebo prázdne osobné údaje účastníka kurzu.

V prípade, že daný kurz vyžaduje, k objednaniu materiálov ku kurzu, alebo zabezpečenie prístupu napríklad do cloudových služieb, môžu byť Osobné údaje účastníka predané tretej krajine, alebo medzinárodnej organizácii, ktorá danú službu poskytuje.

V deň zahájenia a počas doby trvania kurzu sú osobné údaje účastníka, za účelom ľahšej orientácie v priestoroch Počítačovej školy, zobrazené v navigačnom systéme. Zobrazeniu svojich osobných údajov v navigačnom systéme môže účastník zamedziť kedykoľvek v priebehu kurzu.
Po spustení PC v učebni a prihlásení sa do OS, je účastníkovi automaticky spustená ePrezencia, ktorá mu umožní správu jeho osobných údajov podľa článkov 15 až 22. ePrezenciu má účastník k dispozícií v priebehu celého kurzu.

Na konci kurzu je účastníkovi kurzu na jeho meno vystavený certifikát o absolvovaní kurzu s unikátnym číslom, pričom sú jeho osobné údaje uzamknuté voči zmenám. Právo na opravu podľa článku 16, môže účastník uplatniť prostredníctvom klientskeho servisu.

Osobné údaje účastníka kurzu sú uchovávané bez úmyslu ďalšieho spracúvania, na základe obchodných podmienok (Garancie získaných znalostí) po dobu 12 mesiacov. Potom sú osobné údaje účastníka zabudnuté.

Ak udelí účastník súhlas podľa článku 7, môžu byť jeho osobné údaje zabudnuté až po ukončení doby poskytnutého súhlasu, alebo účelu súhlasu.

Svoje práva podľa článkov 15 až 22, môže účastník kurzu po ukončení kurzu naďalej uplatňovať osobne, alebo elektroniky na klientskom servise.

Súčasťou kurzu je hodnotenie kurzu, v ktorom môže účastník vyjadriť svoju spokojnosť s kvalitou poskytovanej služby. Hodnotenie kurzu je po ukončení kurzu spracované klientskym servisom s ohľadom najmä na negatívne bodové a slovné hodnotenie. Tieto zistenia sú postupované anonymne príslušným oddelením. Hodnotenie, podľa obchodných podmienok, môže byť na vyžiadanie poskytnuté objednávateľovi/zamestnávateľovi, alebo použité ako podklad pri reklamácii.

  Účastník certifikačnej skúšky

Autorizované testovacie centrum je Prevádzkovateľom prevádzkované na základe zmluvy a za podmienok stanovených daným poskytovateľom certifikačných skúšok. Jednou zo základných podmienok je certifikovaný administrátor, ktorý má autorizáciu na správu testovacieho centra, vrátane zabezpečenia organizácie a priebehu certifikačnej skúšky z pohľadu účastníka certifikačnej skúšky.

Záujemca o absolvovanie certifikačnej skúšky, musí byť zvyčajne registrovaný u poskytovateľa certifikačnej skúšky, aby získal ID nutné pre objednanie certifikačnej skúšky a identifikáciu administrátorom certifikačného centra.

Objednaním vybranej certifikačnej skúšky u poskytovateľa danej certifikačnej skúšky sú rezervované zdroje v testovacom centre Prevádzkovateľa.

Administrátor testovacieho centra vystupuje v roli príjemcu, nakoľko všetky osobné údaje účastníka spravuje poskytovateľ certifikačnej skúšky. Administrátor certifikačného centra, podľa zmluvných pokynov poskytovateľa, overí totožnosť účastníka a oboznámi ho s podmienkami a priebehom certifikačnej skúšky. Súhlas s podmienkami certifikačnej skúšky účastník potvrdí svojim podpisom.

Po ukončení certifikačnej skúšky, prebehne, na strane poskytovateľa, vyhodnotenie. Výsledok v papierovej forme predá certifikovaný administrátor účastníkovi.

Nakoľko v tomto prípade Prevádzkovateľ vystupuje v roli príjemcu, osobné údaje účastníka certifikačnej skúšky neuchováva.

  Študent študijného portálu

Študentom Študijného Portálu je fyzická osoba, ktorej je poskytnutý prístup k online štúdiu zakúpenej služby (elearning kurzu).

Osobné údaje Študenta Študijného Portálu

 • Meno a priezvisko
 • Titul
 • Email

Účely spracúvania

 • Vytvorenie profilu v Študijnom Portáli
 • Aktivácia vybraného produktu
 • Zaslanie prístupových informácií
 • Vystavenie certifikátu

Popis operácií a účelov spracúvania

Jednotlivec, nákupom online elearning kurzu obdrží licenciu, ktorej aktiváciou získava prístup v roli „Študent“ do Študijného Portálu, v ktorom prebieha štúdium zakúpeného kurzu.

Pri aktivácii zakúpenej licencie pre jednotlivca, sú vyžadované osobné údaje, v podobe meno a email, za účelom vytvorenia profilu Študenta v Študijnom Portáli. Po vytvorení profilu je Študentovi zaslaný uvítací email obsahujúci základné pokyny k prístupu do Študijného Portálu. Súčasťou emailu sú taktiež informácie podľa článku 12, 13 a 14 a článkov 15 až 22 o možnosti správy svojich osobných údajov v profile Študenta Študijného Portálu.

Svoje práva podľa článkov 15 až 22, môže Študent Študijného Portálu uplatňovať osobne, alebo elektroniky u manažéra Študijného Portálu.

Súčasťou online kurzu je záverečný test. Na základe úspešného absolvovania záverečného testu, je Študentovi vystavený certifikát o úspešnom absolvovaní kurzu. Certifikát je dostupný na stiahnutie v profile Študenta na Študijnom Portáli.

Osobné údaje Študenta Študijného Portálu, v podobe mena a emailu, sú oprávneným záujmom prevádzkovateľa za účelom organizácie a zabezpečenia zakúpenej služby v najvyššej možnej kvalite.

Osobné údaje Študenta Študijného portálu sú prevádzkovateľom uchované bez úmyslu ďalšieho spracúvania po dobu 1 rok od deaktivácie profilu Študentom. Po uplynutí doby sú osobné údaje zabudnuté.

  Člen IT Klubu

IT Klub je eShop, primárne zameraný na fyzické osoby (zákazník), umožňujúci nákup tovaru podľa katalógu. Registráciou a udelením súhlasu s podmienkami členstva v IT Klube, je možné získať ďalšie výhody pri nákupe ako v eShope IT klubu, tak u partnerov IT Klubu.

Osobné údaje člena IT Klubu

 • Meno a priezvisko
 • Email
 • Telefón
 • Fakturačné údaje a adresa
 • Dodacia adresa
 • Číslo Člena IT Klubu

Účely spracúvania

 • Spracovanie objednávky
 • Odoslanie tovaru
 • Pripísanie IT Bodov
 • Vystavenie členskej karty
Popis operácií a účelov spracúvania

Registrovaným užívateľom, ktorí sú zároveň účastníkmi kurzu, je na základe udeleného súhlasu, umožnený nákup tovaru, okrem peňažnej meny, tiež za IT Body. Zároveň im je vystavená karta Člena IT Klubu, umožňujúca čerpať výhody u partnerov IT Klubu.

IT Body sú pripisované, iba registrovaným Členom IT Klubu, na základe absolvovania vybranej skupiny kurzu s definovaným počtom IT Bodov.

Pripísanie IT Bodov na konto Člena IT Klubu prebieha na základe elektronického formulára a autorizačného emailu.
V rámci žiadosti Člen IT Klubu zadá email adresu, s ktorou bol vedený ako účastník kurzu a kód absolvovaného kurzu, za ktorý požaduje pripísať IT Body.
Na uvedenú emailovú adresu účastníka kurzu je zaslaný autorizačný email.
Jeho potvrdením, je na strane Prevádzkovateľa overený nárok a na konto Člena IT Klubu pripísaný definovaný počet IT Bodov za absolvovanie daného kurzu.

Operácie a účely spracúvania osobných údajov zákazníka/člena IT Klubu, vychádzajú z obchodného vzťahu. Zákazníkovi/členovi IT Klubu po registrácii v eShope sú v súlade s článkami 12, 13 a 14 poskytnuté príslušné informácie a zároveň je informovaný o možnosti správy svojich osobných údajov v užívateľskom profile eShopu podľa článkov 15 až 22.

Svoje práva podľa článkov 15 až 22, môže zákazník/člen IT Klubu uplatňovať osobne, alebo elektroniky u manažéra IT Klub eShopu.

Osobné údaje zákazníka/člena IT Klubu sú po deaktivácii profilu zo strany zákazníka/člena IT Klubu uchovávané bez úmyslu ďalšieho spracúvania po dobu 2 rokov od poslednej objednávky z dôvodu reklamácie tovaru. Po uplynutí doby sú osobné údaje zabudnuté.

V prípade úhrady tovaru peňažnou menou sú osobné údaje, v súlade s platnými právnymi predpismi o archivácií daňových dokladov, uchované 10 rokov.

  Spoloční prevádzkovatelia
GOPAS, a.s. a GOPAS SR, a.s. sú spoloční prevádzkovatelia

Spoločnosť GOPAS, a.s. so sídlom Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10, IČ: 63911035, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 7753 a jej dcérska spoločnosť GOPAS SR, a.s. so sídlom Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava, IČ: 35881674, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 3308/B (ďalej jednotne len „Prevádzkovateľ“), v súvislosti s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (ďalej len „Nariadenie“) článkom 26, spoločným dojednaním stanovili svoje rovnocenné podiely na zodpovednosti za plnenie povinností spoločných prevádzkovateľov osobných údajov.

Obe spoločnosti majú zavedené jednotné procesy pre účely spracúvania osobných údajov a zdieľajú spoločné technické a programové prostriedky pre výkon práv subjektov údajov, ktoré sa môžu líšiť iba v jazyku poskytovaných informácií. V súlade s Nariadením, informácie poskytované subjektom údajov v súlade s článkami 7, 13 a 14, obsahujú aj informácie o spoločných prevádzkovateľoch a ich rovnoprávne postavenie voči výkonu práv subjektov údajov.

Subjekt údajov môže svoje práva bez obmedzenia vykonávať u ktoréhokoľvek zo spoločných prevádzkovateľov.

  Zabezpečenie

S prihliadnutím na stav techniky, náklady na vykonávanie, povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania aj k rôznym pravdepodobným a rôznym závažným rizikám pre práva a slobody fyzických osôb, ktoré so sebou spracúvanie nesie, zaviedol Prevádzkovateľ ako v čase určenia prostriedkov pre spracúvanie, tak v čase spracúvania samotné vhodné technické a organizačné opatrenia, ktorých účelom je vykonávať zásady ochrany údajov účinným spôsobom a začlenil do spracúvania nevyhnutné záruky, pre splnenie požiadaviek Nariadenia na zabezpečenie spracúvania Osobných údajov a výkonu práv Subjektov údajov.

Medzi také technické a organizačné opatrenia patrí najmä:

 • Spracúvanie iba nevyhnutných Osobných údajov transparentným spôsobom pre jasne a zrozumiteľne stanovený účel, stanovenými prostriedkami, stanoveným spôsobom, a iba po dobu, ktorá je nevyhnutná vzhľadom k účelom ich spracúvania;
 • Informovanie Subjektov údajov o účeloch spracúvania Osobných údajov a o ich právach súvisiacich so spracúvaním;
 • Zabezpečenie, aby akákoľvek fyzická osoba jednajúca z poverenia Prevádzkovateľa, ktorá má prístup k Osobným údajom, mala udelený prístup k Osobným údajom iba v tej miere, v akej ich potrebuje poznať, aby podliehala zmluvnej alebo štatutárnej povinnosti zachovania mlčanlivosti a aby spracúvala Osobné údaje iba v súlade so stanoveným účelom spracúvania;
 • V prípadoch, kedy Prevádzkovateľ vykoná čiastočné zadanie spracúvania Osobných údajov, urobí tak na základe zmluvy s Čiastočným sprostredkovateľom, ktorá ukladá prinajmenšom rovnakú úroveň zabezpečenia spracúvania Osobných údajov a výkonu práv Subjektov údajov, ako sú tie, ktoré prijal Prevádzkovateľ;
 • Zavedenie technických a organizačných opatrení pre spracúvanie Osobných údajov, aby bola zaistená úroveň zabezpečenia zodpovedajúca povahe, rozsahu, kontextu a účelom spracúvania aj k rôznym pravdepodobným a rôzne závažným rizikám pre práva a slobody fyzických osôb;
 • Zaistenie neustálej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systému a služieb spracúvania vrátane možnosti obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k ním včas v prípade fyzických či technických incidentov;
 • Proces pravidelného testovania, posudzovania a hodnotenia účinnosti zavedených technických a organizačných opatrení pre zaistenie bezpečnosti spracúvania Osobných údajov a výkonu práv Subjektov údajov.
  PRIVAT Študijný Portál

Platforma PRIVAT Študijný Portál je poskytovaný korporátnym zákazníkom na základe zmluvy. Súčasťou zmluvy sú, mimo iné, parametre PRIVAT Študijného Portálu, vrátane údajov „Manažéra portálu“ a dojednanie o vymedzení zodpovednosti voči Subjektom údajov medzi Prevádzkovateľom (zákazníkom) a Sprostredkovateľom (GOPAS).

Po vytvorení PRIVAT Študijný Portál, sú „naskladnené“ nakúpené produkty a užívateľské licencie. Zároveň je vytvorený profil Manažéra portálu. Zákazník si, prostredníctvom svojho Manažéra portálu, sám spravuje svojich študentov a prideľuje im licencie k jednotlivým zakúpeným online kurzom.

Sprostredkovateľ (GOPAS) pre Prevádzkovateľ (zákazník) zabezpečuje technické prostriedky a support platformy PRIVAT Študijného Portálu.

Manažér PRIVAT Študijného Portálu

Osobné údaje Manažéra Študijného Portálu, v podobe meno a email, sú oprávneným záujmom správcu za účelom zriadenia administrátorského prístupu zákazníka k PRIVAT Študijnému Portálu. Manažér Portálu je zároveň styčnou osobou pri riešení problémov.

Po vytvorení profilu je Manažérovi Portálu zaslaný uvítací email obsahujúci základné pokyny k prístupu do PRIVAT Študijného Portálu. Súčasťou emailu sú tiež informácie podľa článku 12, 13 a 14 a článkov 15 až 22 o možnosti správy svojich osobných údajov v profile Manažéra PRIVAT Študijného Portálu.

Svoje práva podľa článkov 15 až 22, môže Manažér PRIVAT Študijného Portálu uplatňovať osobne, alebo elektronicky u GLOBAL Administrátora Študijných Portálov.

Študent PRIVAT Študijného Portálu

Študentov PRIVAT Študijného Portálu spravuje Prevádzkovateľ (zákazník) sám, prostredníctvom ich povereného Manažéra Portálu.

PRIVAT Študijný Portál pre Študentov zákazníka poskytuje rovnaké mechanizmy ako Študijný Portál, iba v uzatvorenom priestore daného Prevádzkovateľa (zákazníka). Viď časť Študent Študijného Portálu.

  Registrácia eShop užívateľa

Prevádzkovateľ eShopu GOPAS, a.s. so sídlom Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10, IČ 63911035 zapísaný v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 7753 a GOPAS SR, a.s. so sídlom Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava, IČ 35881674, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 3308/B ako Spoloční prevádzkovatelia (ďalej jednotne len „Prevádzkovateľ“) týmto v súlade s ustanovením čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (ďalej len „Nariadenie”), informuje svojich zákazníkov (ďalej jednotlivo len „Subjekt údajov”) o tom, že:

 • Osobné údaje Subjektov údajov, ktoré budú Prevádzkovateľovi odovzdané pri odoslaní objednávky, budú spracúvané za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy a jej následného plnenia, a to vrátane vybavovania prípadných nárokov Subjektov údajov z vadného plnenia. Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov Subjektov údajov je teda plnenie kúpnej zmluvy založené objednávkou Subjektov údajov a súčasne tiež plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa podľa právnych predpisov upravujúcich práva a povinnosti v súvislosti s ochranou spotrebiteľa a vedením účtovníctva.
 • Dôvodom poskytnutia osobných údajov Subjektov údajov Prevádzkovateľovi je identifikácia zmluvných strán nevyhnutná pre uzatvorenie a plnenie kúpnej zmluvy, ktoré by bez poskytnutia týchto údajov nebolo možné.
 • Osobné údaje Subjektov údajov budú spracúvané počas doby, ktorej je Prevádzkovateľ povinný tieto údaje uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, minimálne teda po dobu 5 rokov podľa zákona o účtovníctve alebo po dobu 10 rokov podľa zákona o DPH.
 • Pri spracúvaní osobných údajov Subjektu údajov nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu.
 • Prevádzkovateľ nevymenoval poverenca pre ochranu osobných údajov, ani neurčil zástupcu pre plnenie povinností v zmysle Nariadenia.
 • Osobné údaje Subjektov údajov môžu byť pre účely riadneho vybavenia objednávky poskytnuté Sprostredkovateľovi (dodávateľovi) zvolenému Subjektom údajov, a ďalej osobám, ktoré Prevádzkovateľovi poskytujú právne a účtovné služby v záujme zaistenia riadneho plnenia povinností stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 • Prevádzkovateľ nemá v úmysle predať osobné údaje Subjektov údajov do tretích krajín, medzinárodným organizáciám alebo iným, ako vyššie uvedeným tretím osobám.
 • Subjekt údajov má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup ku svojim osobným údajom, ich opravu alebo výmaz, poprípade obmedzenie spracúvania, a vzniesť námietku proti spracúvaniu, má právo na prenositeľnosť týchto údajov k inému prevádzkovateľovi, ako aj právo podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov, ak má zato, že Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov postupuje v rozpore s Nariadením.

Dôležité pojmy

Subjekt údajov

Účastníci/Študenti sú subjekty údajov, pretože ich môžeme (ne)priamo identifikovať pomocou osobných údajov.

Osobný údaj

Informácia spojená so subjektom údajov. Môže to byť meno, e-mail, telefón, história navštívených kurzov.

Spracúvanie údajov

Akcie, ktoré Prevádzkovateľ alebo Sprostredkovateľ vykonáva s osobnými údajmi, a to úplne alebo čiastočne automatizovane (zhromažďovanie, nahrávanie, organizovanie, ukladanie a vymazávanie).